วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ ::  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทองมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรมในวิชาชีพพลศึกษา  สุขศึกษา  กีฬาและนันทนาการตามความต้องการของชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ::  
     
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
ปรัชญาวิสัยทัศน์
โครงสร้างการบริหารงาน
การเรียนการสอน
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ระเบียบข้อบังคับ
การเข้าศึกษาต่อ
สมัครเข้าศึกษาต่อ
   
 

ติดต่อคณะ

 

ต่อ27130

  เบอร์โทรคณะ
      035-610714
      035-610715
  เบอร์โทรสารคณะ
      035-610709

รายงานการประชุมคณะ

- ประจำปี 2561
ครั้งที่ 1 (มิ.ย.61)
ครั้งที่ 2 (ก.ย.61)
ครั้งที่ 3 (ต.ค.61)
- ประจำปี 2562
ครั้งที่ 1 (ก.พ.61)
ครั้งที่ 2 (ก.ค.62)

 

<<ข้อมูลด้านการศึกษา>>

ข้อมูลเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตฯ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตฯ

    

  

  

จาก RSSTHAI
 
 

นายชาญณรงค์  สิงหรัตน์
องคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์

 

เอกสารคณะศึกษาศาสตร์

  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง -
    กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมฯ
 
 
 

ศิษย์เก่า

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2553
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2554
 
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
    กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
    มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
    เว็บไซต์ 76 จังหวัด
 
 


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทร.035-610714-5