TNSU. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
มกช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
© มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง Update by Bamroong Ngamphimai 2022

THAI ANG THONGSmall

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป รอบ4)

............................................


อ่านประกาศ Click>>

ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ::

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป รอบ 2)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 2 อัตรา............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป และผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภทโควตา)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป รอบ 2)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลืกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภทโควตา)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ประเภทโควตา)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดวิเคราะห์ข้อมูลแข่งขันกีฬา 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าที่มีความจำนงจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ::

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้