18 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 48 ปี "พลศึกษาอ่างทอง"
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดโครงการทำบุญวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยญ ครบรอบ 48 ปี
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11 สิงหาคม 2566 ม.กีฬาฯ อ่างทอง จัดกิจกรรม(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
TNSU. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
มกช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
© Thailand National Sports University Ang Thong Campus

Parakid


student1

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ประสานงาน และจัดทำด้านเอกสาร ข้อมูล หนังสือเข้า และหนังสือออก ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เพื่อให้เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดระบบ การจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เดินหนังสือเวียนภายในฝ่ายเพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ ดูแลเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานตลอดจนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

 

 student2

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และประสานงานการเลือกประธานสโมสรนักศึกษาทั้ง 3 คณะ   ส่งเสริมสภาวะการเป็นผู้นำของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน พิจารณาจัดตั้งชมรม และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรม เช่น ชมรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ชมรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ชมรมที่ให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและบุคคลรอบข้างปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม และฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ชมรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีการฝึกปฏิภาณไหวพริบ และรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัยรวมถึงการยอมรับและเคารพกฎกติกาของสังคม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาความสามารถทางด้านอารมณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะทำให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกเหนือจากการมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับกีฬาทั้งภายใน และจัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา ควบคุมและดำเนินการกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

student3

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติและค่านิยมที่เหมาะสม จัดกิจกรรมตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางสถาบัน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถาบัน สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำเนินการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

student4

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ควบคุม  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยสอบสวนกรณีนักศึกษากระทำความผิด หรือก่อเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่นและมหาวิทยาลัยและดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำที่ดีให้กับนักศึกษา จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  

 

student5

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ แนะแนวการศึกษาเพื่อรับนักศึกษาใหม่ โดยการให้ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรที่ทำการเปิดรับสมัคร ซึ่งข้อมูลที่ให้ผู้ที่สนใจประกอบด้วยข้อมูลเขิงวิชาการและเชิงการประกอบอาชีพ บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเรียน การปรับตัว ปัญหาครอบครัวการประกอบอาชีพระหว่างเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา การใช้ชีวิต เป็นต้น ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และจัดทำคู่มือสำหรับนักศึกษา จัดหาทุนการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนดี มีประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน    

 

student6

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลการให้บริการห้องพยาบาล จัดหายาและเวชภัณฑ์ ไว้ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร วินิจฉัยอาการป่วย และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประสานงานกับโรงพยาบาลในการส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาล และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

student7

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดหาเครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษา เครื่องหมาย และอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อปฏิบัติว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบการแต่งกายของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานนักศึกษาวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มีหน้าที่ดูแลและเป็นหน่วยงานกลางสำหรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิชาทหาร และขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ดำเนินงานและประสานงานเรื่องการทำประกันอุบัติเหตุ เรื่องค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

student8

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล และบริหารงานหอพัก ควบคุมดูแล ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหอพัก สอบสวนนักศึกษาที่กระทำผิดวินัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหอพัก จัดกิจกรรมเสริมสร้างนักศึกษาหอพักให้มีระเบียบวินัย ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

student9

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาในการนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม การเสียสละ การทำงานจิตอาสา และการให้บริการวิชาการต่อสังคมโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน ดำเนินการโครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการร้อนนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีกีฬาเพื่อลูกรัก เป็นต้น ให้บริการบุคลากร อาคาร สถานที่ สนามกีฬา และอุปกรณ์แก่เยาวชน และประชาชน จัดทำข้อมูลเอกสารการเผยแพร่ทางด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายแก่ชุมชน จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

student10

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ดำเนินการตรวจปัสสาวะของนักศึกษากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด ประสานงานในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

student11

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมหลักทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยมที่เหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่นภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

student12

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ การประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดสรรเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายใหม่ และนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่า โดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของสถาบันที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบ และจัดสรรเงินทุนให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดขึ้น ดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดทำแผนงาน เสนอโครงการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

  

golden stars

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้

SultanToto: Situs Judi Online Togel Terpercaya Dengan Winrate Tinggi Dijamin Mudah JP